FLAVONOIDY

Co jsou flavonoidy

molekula_flavonoid_sm.gifFlavonoidy jsou látky rostlinného původu, které mají velmi široké spektrum různých biologických účinků a působení. Jedná se o velkou rodinu tisíců různých látek, u nichž byl prokázán příznivý vliv na lidský organismus na mnoha úrovních. Flavonoidy vznikají v rostlinách v průběhu procesu fotosyntézy a další látkové přeměny, jsou tedy jedinečné pro každý rostlinný druh. Hlavními funkcemi flavonoidů v rostlinné říši je jejich ochrana před škodlivými vnějšími vlivy, udržují stabilitu rostlinných struktur a brání jejich poškozování.

Název získaly flavonoidy z latinského slova „flavus“ - žlutý, protože mají v přírodě přirozeně žlutou barvu. Všechny flavonoidy mají společnou chemickou základní strukturu, která je složena z 15 atomů uhlíku složených do tří kruhů. Někdy se hovoří o struktuře C6-C3-C6. Na této základní chemické struktuře vzniká celá řada verzí a chemických modifikací, které odlišují jednotlivé flavonoidy v různých rostlinách od sebe.

Co dělají flavonoidy v rostlinách

V rostlinách mají flavonoidy zcela zásadní účinky důležité pro normální funkce a přežívání rostlin. Vedle úlohy pigmentu v některých rostlinách se podílejí na ochraně rostlinných struktur před ultrafialovým zářením nebo na využívání dusíku pro chemické pochody. Mají ale také celou řadu rozhodujících funkcí v základních životních pochodech, tzv. bioregulacích. Například působí jako „messengerové“ (poslové) molekul, které regulují růst rostlin. Celá řada rostlinných flavonoidů chrání své mateřské rostliny tak, že působí proti cizorodým organismům, mezi které mohou patřit mikroorganismy nebo houby.

Různé typy a podoby flavonoidů, které se někdy nazývají také jako bioflavonoidy, nacházíme v mnoha a mnoha rostlinách, včetně těch, které lidstvo používá k potravě. Mezi nejznámější zdroje flavonoidů v lidské potravě patří lesní plody, vinné hrozny, citrusy, kakaové boby, arašídy, petržel nebo cibule. Velmi silné flavonoidy obsahují zejména rostliny čaje.

Historie medicínského použití flavonoidů

flavonoidy_acacia_sm.jpgDoklady o používání flavonoidů k léčebným účelům jsou několik set let staré. Například extrakt bohatý na monomerní katechin z rostliny akacie katechové (Acacia catechu) byl uveden v Evropském lékopise již před 400 lety a využíván byl pro adstringentní (tkáně upevňující) a protizánětlivé účinky například při zánětech dásní nebo hemoroidech. Dále byl doporučován u pacientů se srdečně cévními nemocemi.

V průběhu 20. století byl studován účinek flavonoidů na propustnost cévní stěny, a proto byly doporučovány při nemocech periferních žil a tepen. Dalšími směry využívání flavonoidů v lékařství byly v minulém století oblasti jaterních onemocnění, případy intoxikace různými jedy nebo snaha o ochranu tkání před účinky ionizujícího záření v radiologii.

Až moderní biochemické postupy posledních 30 let ale umožnily izolaci těch biologicky nejúčinnějších forem flavonoidů a poznání jejich mechanismu účinků na úrovni tkání, buněk a jemnějších buněčných struktur.

Pokud zadáme klíčové slovo flavonoidy do databáze lékařských vědeckých prací PUBMED, dostaneme jako výsledek 88 360 záznamů o vědeckých pracích a výzkumech v této oblasti. Zájem o tyto přírodní látky se silnými antioxidačními vlastnostmi roste zejména v posledních 15 letech. V roce 2000 bylo publikováno v databázi PUBMED 2 300 článků a v roce 2015 již 6 600 vědeckých prací.

Výzkum je zaměřen především na využití flavonoidů a flavonoidních komplexů v prevenci a léčbě:

  • nemocí srdce a cév,
  • metabolických nemocí, obezity a cukrovky,
  • neurodegenerativních onemocnění a
  • v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.
flavonoidy_srdce_sm.jpg flavonoidy_zaludek_sm_r.jpg flavonoidy_dna_sm.jpg flavonoidy_nador_sm.jpg

Antioxidační vlastnosti

Obecnými vlastnostmi flavonoidů z rostlinných zdrojů jsou ochranné funkce buněk a orgánů před toxickými látkami z vnějšího i vnitřního prostředí. Tedy proti jedům (toxinům), kterým je lidské tělo každodenně vystaveno a také proti látkám, které produkuje lidský metabolismus a chemické pochody v lidských tkáních a orgánech.

Velmi dobře je prokázané působení proti kyslíkovým radikálům, tzv. antioxidační vlastnosti. Flavonoidy patří mezi nejsilnější antioxidační látky, které jsou známy.

Flavonoidy zhášejí kyslíkové radikály, což jsou reaktivní formy kyslíku, které ve vyšší koncentraci poškozují tkáně i buňky. Neschopnost organismu zbavovat se těchto toxických forem kyslíku je dnes považována ve vědeckých kruzích za jednu z nejčastějších příčin závažných a život zkracujících onemocnění, která patří mezi nejčastější civilizační nemoci

Tlumení zánětu

flavonoidy_z%C3%A1n%C4%9Bt_sm.jpgZánět je přirozená reakce organismu na cizorodé částice a organismy, která se může v případě některých nemocí obrátit vůči vlastnímu organismu a dlouhodobě jej poškozovat.

Dlouhodobý chronický zánět se vedle infekčních nemocí vyskytuje také u některých metabolických chorob jako je cukrovka, nemocí srdce a cév a také při degenerativních onemocněních mozku (např. Alzheimerova nemoc).

Se vznikem a šířením zánětu souvisí produkce kyslíkových radikálů, které jsou zhášeny flavonoidy. Flavonoidy také ovlivňují některé specifické enzymy, které se na vzniku zánětu podílejí. Tlumení zánětu flavonoidy má příznivé účinky, brání poškození tkání a normalizují funkce imunitního systému.

Působení proti bakteriím a virům

Flavonoidy mají prokázané přímé účinky proti bakteriím, podobně jako antibiotika. S antibiotiky mají navíc synergní působení, jejich účinky se tak vzájemně zesilují. Například byl
zjištěn přímý účinek proti bakterii, která osidluje lidský žaludek a způsobuje žaludeční vředy a rakovinu žaludku, proti Helicobacteru pylori. Vědci si tím vysvětlují, proč zvýšený příjem flavonoidů snižuje riziko rakoviny žaludku, jak bylo prokázáno ve velké epidemiologické studii s téměř 500 tisíci osobami v evropských zemích v roce 2012.

Katechiny, které patří chemicky k flavonoidům, jsou schopny zabránit množení virů. Viry napadají lidské buňky, dostávají se do jejich nitra a následně se v nich množí, šíří se dál a buňky tímto procesem umírají. Podle aktuálních výzkumů jsou katechiny schopny toto množení virů v lidských buňkách zastavit a tím i zamezit šíření virů do okolních tkání.


KDE VŠUDE MOHOU FLAVONOIDY POMÁHAT

Flavonoidy a kardiovaskulární nemoci

flavonoidy_srdce2_sm.jpgÚčinky flavonoidů na srce a cévy jsou mnohočetné a byly studovány jako jedny z prvních. Postupné poškozování cévní výstelky vlivem vnějších toxinů a také látkami tělu vlastními, které se vyvíjí u lidských jedinců v průběhu desítek let, končí uzavřením životně důležité cévy v srdci (srdeční infarkt) nebo v mozku (mozková mrtvice).

Polyfenolové flavonoidy jsou schopny příznivě ovlivňovat mnohé příčiny a mechanismy těchto nemocí. Chrání například stěnu cév před poškozením kyslíkovými radikály, ukládáním tuků a cholesterolu. Příznivě působí také hlouběji ve stěně cév na svalové buňky, které se stahují a roztahují při různé potřebě prokrvení tkání a v neposlední řadě ovlivňují krevní destičky, které se začnou shlukovat a startují proces zužování a uzavírání cév.

V roce 2014 byla publikována zatím největší souhrnná analýza (tzv. meta-analýza) deseti největších klinických studií, které sledovaly vztah mezi užíváním flavonoidů a výskytem nemocí srdce a cév. Jednalo se o studie v délce trvání několika let, ve kterých bylo sledováno více než 340 tisíc jedinců. Tato souhrnná analýza ukázala statisticky prokazatelně, že příjem flavonoidů významně snižuje riziko vzniku nemocí srdce a cév.

Flavonoidy a nádorová onemocnění

Vztah mezi flavonoidy, zejména katechiny extrahovanými z rostliny Camellia sinensis (čajovník čínský), a nádorovým bujením je intenzivně studován od 80. let minulého století. Mezi prvními byly epidemiologické práce, které sledovaly vztah mezi mírou konzumace čaje a výskytem různých typů nádorových onemocnění. Posléze se objevily první pozitivní výsledky ze studií s experimentálními zvířaty, které se poté mnohokrát opakovaně potvrdily v několika světových laboratořích.

Nyní se tyto účinky intenzivně studují na nádorových buněčných liniích, které jsou přítomny u člověka a probíhají také klinické studie.

flavonoidy_n%C3%A1dor_sm.jpgProtinádorové účinky flavonoidů jsou rozmanité, od zhášení kyslíkových radikálů, přes ovlivnění tzv. buněčné smrti až po zabránění šíření zhoubných buněk organismem.

Velmi perspektivní je pro flavonoidy oblast primární prevence vzniku maligního bujení, která je také intenzivně studována. Tímto přístupem by bylo možné zabránit, aby nádory v těle vůbec vznikaly.

Flavonoidy a metabolické nemoci

flavonoidy_metabolismus_sm.jpgFlavonoidy mají velmi příznivé účinky na celou řadu metabolických pochodů. Je prokázáno, že zvyšují spalování tuků a pomáhají tak snižování tělesné váhy. Velmi tak přispívají k prevenci obezity a cukrovky, zejména tzv. cukrovky druhého typu, která s obezitou přímo souvisí.

Hovoří se o metabolickém syndromu, který je komplexem několika diagnóz. Vedle nadváhy a obezity se jedná o zvýšené hladiny tuků v krvi (zejména cholesterolu), zvýšený krevní tlak a ztrátu schopnosti lidských tkání spalovat cukry vedoucí k cukrovce. Osoby, které mají metabolický syndrom, jsou ve vysokém riziku nemocí srdce, cév a mozku. Ve vyspělých zemích trpí projevy metabolického syndromu (někdy nazýván jako syndrom X) až jedna třetina populace.

Polyfenolové flavonoidy působí, jak na straně přijmu kalorií, když snižují vstřebávání cukrů a tuků, tak také zvýšením energetického výdeje organismu.

flavonoidy_mozek_sm.jpgFlavonoidy a nemoci mozku

Výzkum v poslední době stále detailněji odhaluje příčiny tzv. degenerativních nemocí mozku, jako jsou například Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc.
Pacientům s těmito nemocemi umírají nervové buňky v určitých oblastech důležitých pro řízení rozhodujících funkcí lidského těla. Opět je na začátku poškození reaktivními a toxickými formami kyslíku, na které navazuje zánět a buněčná smrt.

Chceme-li tedy využívat pozitivní zdravotní účinky flavonoidů, je nutné je přijímat také v jiných, koncentrovaných zdrojích jako jsou doplňky stravy.

Mohou být flavonoidy škodlivé?


Flavonoidy jsou látky přírodního rostlinného původu a pro lidský organismus jsou velmi bezpečné, bez nežádoucích účinků a nebezpečí poškození tkání.

Smyslem jejich produkce v rostlinách je zejména ochrana před vnějšími vlivy, zabránění působení toxinů a kyslíkových radikálů a regulace normální činnosti. Velmi podobnými principy působí flavonoidy i v lidských tkáních, nemají proto nežádoucí toxické účinky. Dalo by se říci, že působí homeostaticky, tedy snaží se udržovat v chodu přirozené regulační, detoxikační a ochranné mechanismy a nahrazovat je v případě, že selhávají.

V odborné literatuře nejsou popsány případy předávkování při užívání flavonoidních doplňků stravy, jejich užívání společně s přirozenými flavonoidy stravy je tedy bezpečné.

Jak dostat flavonoidy do organismu

flavonoidy_jablka_sm.jpgJak bylo popsáno, flavonoidy jsou přítomny v celé řadě plodů, které jsou každodenně na našem jídelníčku. Aktuální výzkum ale ukazuje, že množství flavonoidů, které dostaneme do našeho organismu tímto způsobem, je nedostatečné k tomu, aby se plně projevily příznivé biologické účinky na specifické oblasti rizik a nemocí.

Je rovněž důležité si uvědomit, že příznivý efekt na buňky a lidské tkáně je prokázán jen pro některé skupiny a typy flavonoidů, například pro katechiny z extraktů čaje.

Z tohoto důvodu je důležité, aby byly tyto potvrzeně přínosné látky doručeny do organismu v koncentrované podobě, čehož je možné docílit pouze pravidelným užíváním doplňků stravy, které tyto vysoce čištěné extrakty obsahují.


Poslední prohlédnuté

Žádné produkty